SURCORP เป็นระบบที่ออกแบบให้สมาชิกสามารถขยายองค์กรธุรกิจได้ทั่วโลก ในแบบ One-World-One-Code จุดสีเหลืองที่ปรากฏอยู่ในหลายประเทศบนลูกโลก แสดงถึงตำแหน่งของผู้ที่ได้เข้าดูเวบของ surradian.com